ساک دستی پارچه ای با دسته پانچی

محصولات گروه صنعتی مشکات

ساک دستی پارچه ای با دسته بندی (لوپ)

محصولات گروه صنعتی مشکات ساک دستی پارچه ای با دسته لوپ (بندی)

محصولات ویژه بسته بندی

پارچه اسپان باند